Welcome to Scala Screen & Digital
  •  (086) 344 0703, (098) 252 1998
Fellow us : Untitled-1 Laz-4 face-2 Line-2

Cart

BASIC SCREEN COURSE

แบบฟอร์มสมัคร เรียนสกรีนเสื้อเบื้องต้น ฟรี!!

  • กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบ
  • กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
  • ข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกมาจะไม่มีการเปิดเผยในสาธารณะใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการสมัครเรียน หลักสูตร ฝึกอบรมสกรีนเสื้อเบี้องต้น
1. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. ไม่อนุญาตให้นำผู้ติดตามเป็นเด็กมาด้วย เพราะทางบริษัทมีเครื่องจักรตั้งอยู่ อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้
3. แต่งกายสุภาพและรัดกุม เหมาะสมในการเรียนพิมพ์สกรีน
4. ใช้วาจาสุภาพ ให้เกียรติและเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
5. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในชั้นเรียนและภายในอาคาร กรุณาสูบบุหรี่ได้เฉพาะสถานที่ๆ จัดไว้ให้เท่านั้น
6. ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียนสำหรับผู้ที่ยังมีอาการมึนเมา หรือจากความไม่พร้อมในการเรียน (เจ้าหน้าที่เราจะเป็นผู้พิจารณา)
7. ติดป้ายที่ทางบริษัทจัดทำไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตลอดเวลาในระหว่างที่อยู่ภายในอาคารของบริษัทฯ
8. ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าชั้นเรียน
9. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเข้าชั้นเรียน (หากเป็นทรัพย์สินที่มีค่าทางเราไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย)
10. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนต้องใช้ของทางบริษัทฯ เท่านั้นไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์จากภายนอกเข้ามาทางบริษัทฯได้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ราคาปกติสำหรับผู้เข้าเรียนทุกท่านแล้ว
11. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะอยู่ในชั้นเรียน
12. ขอความร่วมมือทุกท่านหลังจากเลิกชั้นเรียน เก็บรักษาความสะอาดชั้นเรียนร่วมกัน
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดวันและเวลาเรียนให้กับผู้สมัครตามลำดับการลงทะเบียน และแจ้งกลับทาง email หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน (รุ่นละไม่เกิน 10 คนเท่านั้น)
14. ทางบริษัทฯ สามารถจัดหาที่พักบริเวณใกล้เคียงให้สำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัด (ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 086 344 0703 (คุณผึ้งและคุณอ้อย)
15. เพื่อเป็นการยืนยันการสำรองที่นั่ง กรุณาโอนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน 775 บาท หลังจากส่งแบบฟอร์มใบสมัครและได้รับการตอบรับจากทางบริษัทฯ แล้ว